Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Před oknem za oknem

Staráme se o dům

Ekonomický potenciál domu

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Požární prevence v bytovém domě

Chodby a schodiště z pohledu požární prevence

Bytové domy mají ve většině případů pouze jedno schodiště a chodbu, které téměř vždy slouží jako tzv. chráněná úniková cesta. V případě požáru je to jediná cesta, kudy můžeme ohrožený prostor opustit a chránit tak tím své zdraví a v mnohých případech život.

Podle zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů nesmí být v těchto prostorách umístěny žádné hořlavé látky a žádné předměty, které by bránily evakuaci a záchraně osob, nebo které by ztěžovaly požární zásah. Za porušení této povinnosti může být Hasičským záchranným sborem ČR udělena vlastníkovi domu velmi vysoká pokuta. Přesto si mnozí občané pletou chodby a schodiště bytových domů se skladišti, komorami nebo dokonce relaxačními koutky. V případě požáru je tak výrazně omezena evakuace osob zataraseným schodištěm či chodbou. Hrozí také přenos požáru na tyto hořlavé předměty. Požár se může šířit dál, šance na záchranu prudce klesá. Vyvarovat se tragédie i pokut lze přitom zcela jednoduše. Odpovědné osoby musí nekompromisně zajistit dodržování požárních předpisů a občané a spolubydlící se nesmí bát upozornit na tyto závady svého správce, domovníka nebo předsedu výboru. Když tyto odpovědné osoby nezajistí nápravu, mohou se občané obracet přímo na inspektory a komisaře oddělení prevence na každém územním odboru HZS jednotlivého kraje nebo přímo na krajském ředitelství.

Mezi často opomíjené povinnosti patří osoba preventivy požární ochrany v každém bytovém domě.

Bytové domy jsou v převážné většině případů ve vlastnictví právnických osob. Mohou to být bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ale i obchodní společnosti či jiné firmy. Mnozí ze statutárních zástupců vlastníků domů si ovšem neuvědomují, že i na ně se vztahuje povinnost podle § 5) odst. 1, písmeno e) zákona o požární ochraně, tedy pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen PO) a neprodleně odstraňovat zjištěné nedostatky.

Tyto kontroly se musejí provádět prostřednictvím preventisty požární ochrany, požárního

technika nebo odborně způsobilé osoby (OZO).

Preventista PO, technik PO nebo OZO nejméně jednou ročně musí provést tzv. preventivní požární prohlídku ve všech společných a nebytových prostorách domu a pořídit záznam o preventivní požární prohlídce, ve které uvede všechny zjištěné skutečnosti a závady a stanoví termíny a osoby odpovědné za jejich odstranění. Tím se zajistí, že z hlediska požární ochrany „bude dům v pořádku“.

Ve velké většině případů tyto preventivní požární prohlídky zajišťuje správce domu na základě mandátní smlouvy s vlastníkem. Jsou však známy i případy, že správce tuto činnost nezajistí a vystavuje vlastníka bytového domu postihu ze strany orgánu státního požárního dozoru.

Aby se takovýmto nepříjemnostem i pokutě předešlo, je vhodné, aby každý statutární zástupce vlastníka domu (předseda družstva, předseda výboru apod.) prověřil, zda

„jeho“ správce tyto preventivní požární prohlídky zajišťuje a dále zkontroloval, zda jsou odstraňovány zjištěné závady. Pokud se v této věci zjistí nějaké pochybení nebo zanedbání, je třeba neprodleně zajistit nápravu – pokud možno dříve, než dojde k požáru a než tyto nesrovnalosti odhalí požární komisař nebo inspektor při kontrole.

Přeplněné sklepy a půdy mohou také znamenat značné riziko pro vznik a hlavně řízení požáru.

 Každý bytový dům má domovní sklepy, případně půdní prostory, které slouží k odkládání předmětů souvisejících s provozem domácností. V mnoha případech se však postupem let z těchto místností stanou doslova skladiště, ve kterých je uloženo nepřeberné množství věcí a mnohdy ani sám majitel neví, co to vlastně ve sklepě a na půdě má uloženo. Na půdách a v domovních sklepech tak nacházíme mimo starého nábytku, elektrospotřebičů, jízdních kol, součástek motorek a automobilů také barvy, ředidla a kanystry s benzínem nebo naftou či acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve s propan-butanem nebo dokonce i zbylou zábavnou pyrotechniku po oslavách Silvestra.

V případě požáru za pár minut dochází k celkovému vzplanutí a jedovaté zplodiny během mžiku zaplní schodiště a chodby. Úniková cesta je zcela odříznuta. Zásah hasičů je komplikován použitím dýchací techniky a skutečností, že prvotním úkolem příslušníků a členů jednotek PO je zachraňovat osoby a teprve potom hasit. Následky takových požárů bývají velmi tragické a nezřídka si vyžádají i lidské životy.

Minimalizace rizika takovýchto požárů je velmi jednoduchá. V prostorách sklepů skladovat pouze ty předměty, které bezprostředně souvisejí s provozem domácnosti a hlavně neskladovat látky které jsou hořlavé, případně při hoření neprodukují škodlivé a jedovaté zplodiny. Je také vhodné minimálně jednou ročně provést třeba společný úklid těchto prostor. Není jistě nutné připomínat, že kontrola preventivy se vztahuje i na tyto prostory.

Co se týče skladování hořlavých plynů, hořlavých kapalin, pyrotechnických předmětů nebo výbušnin, je třeba, aby samospráva každého domu řádně poučila spolubydlící, že zákon o požární ochraně i další předpisy skladování těchto látek ve společných prostorách domů přímo zakazují. Může se tak jednat totiž o přestupek, za který může hasičský záchranný sbor kraje udělit dotyčnému hříšníkovi nemalou pokutu. Pokutu může dostat i vlastník nemovitosti. Na závěr je třeba ještě připomenout, že v prostorách pro ukládání kol a kočárků v tak zvaných kočárkárnách je možno parkovat pouze motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm, přičemž nesmí docházet k úniku benzínu. Větší motorky musí být pouze v prostorách, které splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel.

Bližší podrobnosti o povinnostech právnických i fyzických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb. v platném znění.

PeN